Dodano 04/07/2013

Program Mieszkanie dla Młodych - aktualne informacje

Mieszkanie dla Młodych, zwane także MDM, to państwowy program dopłat do kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie dla młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci i singli. Wszystko wskazuje na to, że program zacznie obowiązywać już na początku 2014 roku.

Projekt wprowadzający program Mieszkanie dla Młodych został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14.05.2013 roku i trafił do Sejmu w dniu 27.05.2013 roku. 19 czerwca 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Prace nad nowym programem rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych są wciąż na etapie ustaleń Komitetu Stałej Rady Ministrów. Dokładny termin wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych nie jest znany, ale zgodnie z projektem, program miałby zacząć obowiązywać od stycznia 2014 r.

Rodzina – nadal na swoim

Program Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest dla osób nabywających swoje pierwsze mieszkanie. Dofinansowaniem objęte zostaną mieszkania z rynku pierwotnego - nowo wybudowane, np. przez spółdzielnie mieszkaniową czy dewelopera. Dopłatą zostanie objęte jedynie 50 m2mieszkania, o maksymalnej powierzchni do 75 m2.

Program na razie nie obejmuje wsparcia finansowego dla osób chcących zakupić „stare” mieszkanie, tj. z rynku wtórnego lub budowę domu.

Komu i ile?

Przepisy Ustawy w sposób szczegółowy określają beneficjentów programu „Mieszkanie dla młodych”. Program z założenia ma być skierowany do młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób samotnych – singli. Według założeń programu będą mogły skorzystać osoby do 35 roku życia. W przypadku, gdy nabywcą jest małżeństwo powyższy warunek dotyczy młodszego małżonka.

"Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy lokalu mieszkalnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej” (art. 3 Ustawy).

Beneficjenci otrzymają jednorazową dopłatę do kredytu (w wysokości 10 proc.), liczoną według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku posiadania co najmniej jednego dziecka jest to już 15% ceny nieruchomości. Na dodatkowe 5% mogą liczyć osoby, którym w przeciągu 5 lat od zakupu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko. Warunki te dotyczą również rodziców dzieci przysposabianych.

Jakie inne warunki?

Należy zaznaczyć, że niezależnie czy nabywcą jest osoba samotna czy małżeństwo - nabywca lokalu mieszkalnego, który ubiega się o dofinansowanie, nie może być:

a)    właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;

b)    osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

c)    właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy nabywca mieszkania w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu własności:

a)    zbędzie prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego;

b)    wynajmie lub użyczy lokal innej osobie;

c)    zmieni sposób użytkowania lokalu w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych;

d)    uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku;

- musi zwrócić część finansowego udzielonego wsparcia do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej „iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60”.

Co więcej, wnioskując o dopłatę do kredytu hipotecznego można posiłkować się wsparciem rodziny. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 3 „jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca lokalu mieszkalnego, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy lokalu mieszkalnego.”

Kiedy i jak dużo?

Dokładny termin wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych nie jest jeszcze znany, ale zgodnie z projektem, miałby zacząć obowiązywać od stycznia 2014 r. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do końca września 2018 roku, a kredytów według oczekiwań będzie udzielało około 20 banków. Rządowe wsparcie będzie kosztowało budżet państwa 3,2 mld zł. Już w pierwszym roku funkcjonowania programu na ten cel zostanie przeznaczone 600 mln zł. 

Szacowana liczba młodych osób, które otrzymają wsparcie finansowe przy kupnie swojego mieszkania to około 115 tysięcy osób.

***

Na tym etapie, powyższe założenia mogą ulec zmianie – program nie przeszedł jeszcze procedury legislacyjnej. Podczas pierwszego czytania posłowie opowiedzieli się za naniesieniem poprawek - przede wszystkim chcą, aby mógł dotyczyć także dofinansowania do zakupu mieszkań z rynku wtórnego.

Czytaj również

Mieszkanie w mieście wcale nie oznacza, że piękno przyrody podziwiać musimy jedynie z okien. Podążając za oczekiwaniami Klientów, proponujemy przestrzenie dodatkowe - balkony, tarasy, loggie czy ogródki.

Czytaj więcej

Zobacz również